سفال حاصل استفاده از "عناصر چهارگانه" یعنی آب، خاک، باد و آتش است. و زادگاه سفال سازی ایران است.

در تمامی تمدن های شناخته شده جهان، سفال یکی از صنایع، حرفه ها و هنرهای مطرح است. و سفالگری عرصه ای برای بروز خلاقیت هنری هنرمندان بوده است.

سفال عبارت است از اشیا و ظروف و اجسامی که با خاک های ثانویه ساخته می شوند. که شاخص ترین آن ها خاک رس است. " منظور از خاک ثانویه آن دسته از خاک هایی هستند که در اثر عوامل طبیعی مانند باد، سیلاب و جریان دایم یا موقت رودخانه ها جا عوض کرده و به کحل دیگری غیر از محل پیدایش خود منتقل شده اند. خاک های ثانویه به دلیل خالص نبودن از قدرت چسبندگی بیشتری برخوردار هستند. مانند خاک رس و خاک بال کلی "

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده